Crnogorski  English 

Obavještenja : Obavještenje o podnijetom zahtjevu Sticaoca – Zatvoreni investicioni fond „TREND“ u postupku transformacije, za prinudnu prodaju akcija HTP „TREND-KORALI“ a.d.

Naslov

Obavještenje o podnijetom zahtjevu Sticaoca – Zatvoreni investicioni fond „TREND“ u postupku transformacije, za prinudnu prodaju akcija HTP „TREND-KORALI“  a.d.

Tekst

Obavještavamo sve akcionare HTP „TREND-KORALI“ a.d. da je većinski vlasnik – Zatvoreni investicioni fond „TREND“ u postupku transformacije dana 06.04.2016. godine podnio zahtjev o pokretanju postupka prinudne prodaje akcija HTP „TREND-KORALI“  a.d., a u skladu sa članom 39. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (SL.list CG br. 18/11).

Postupajući po ovom zahtjevu CDA je izvršila isplatu novčanih sredstava na račune akcionara kod Crnogorske komercijalne  banke dana 11.04.2016. godine, a u skladu sa Uputstvom o načinu primjene člana 39. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, Komisije za hartije od vrijednosti broj 01/1-2797/1-12 od 11.12.2012. godine.

Novac za prodate akcije, akcionari – fizička lica mogu podići uz ličnu kartu kod  Crnogorske komercijalne banke počev od 12.04.2016. godine, a akcionarima – pravnim licima novac je uplaćen na računima kod poslovnih banaka, shodno dostavljenim instrukcijama.

 

Kontakt telefon: 020-231-753

 

                                                                                                                Centralna Depozitarna Agencija

                                                                                                                 Novaka Miloševa bb, Podgorica

                                                                                                                           www.cda.me​

Veza na dokument

 

Datum

11.4.2016

Prilozi

WEB1\Administrator je kreirao u 11.4.2016 13:49
WEB1\Administrator je poslednji put izmenio u 7.2.2017 11:11
© 2011 Centralna Depozitarna Agencija Crne Gore