Crnogorski  English 

Obavještenja : Obavještenje akcionarima RUPV - istiskivanje

Naslov

Obavještenje akcionarima RUPV - istiskivanje

Tekst

Akcionarima  RUDNIKA UGLJA a.d. Pljevlja

Obavještenje

o podnijetom zahtjevu Sticaoca – ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE a.d. za prinudnu prodaju akcija Rudnik uglja a.d.

 

Obavještavamo sve akcionare Rudnika uglja a.d.  da je većinski vlasnik ELEKTROPRIVREDA CG a.d, dana 12.07.2018.godine, podnijela Zahtjev za pokretanje postupka prinudne prodaje akcija Rudnik uglja a.d. (simbol RUPV), a u skladu sa članom 39 Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (SL.list CG br. 18/11 i 52/2016).

Predmet prinudne prodaje jesu 125.367 akcija RUPV koje će biti isplaćene akcionarima pod uslovima iz Prospekta za preuzimanje koji je Elektroprivreda CG objavila 19.04.2018.godine, tj. 6,40 € po akciji.  Navedena prinudna prodaje će u CDA biti saldirana poštujući odredbe Uputstva Komisije broj 01/1-2797/1-12 od 11.12.2012. godine i shodno zahtjevu Sticaoca, a na sljedeći način:

-          Prenos akcija RUPV sa računa akcionara na račun Sticaoca će se izvršiti trećeg radnog dana od dana podnošenja zahtjeva – 18.07.2018.godine;

-          CDA će isplatu novčanih sredstava preostalih akcionara izvršiti na sljedeći način:

1.    Fizička lica – državljani Crne Gore, vlasnici akcija RUPV koje su bez tereta, će biti isplaćeni komisiono preko Societe Generale Montenegro banke i moći će podići novac na šalterima ove banke uz prezentaciju ličnog identifikacionog dokumenta počev od 20.07.2018.godine.

2.    Novčana sredstva koja pripadaju stranim fizičkim i domaćim/stranim pravnim licima - vlasnicima akcija RUPV koje su bez tereta, će biti zadržana na CDA računu za preuzimanje i biće isplaćena nakon što u CDA dostave instrukcije za plaćanje sa navedenim bankarskim računima.

3.    Novčana sredstva koja pripadaju vlasnicima akcija RUPV za koje ne postoje valjani identifikacioni podaci (JMBG), će biti zadržana na CDA računu za preuzimanje i biće isplaćena kad dostave u CDA podatke nadležnog organa o njihovom validnom identifikacionom broju (JMBG).

4.    Novčana sredstva koja pripadaju vlasnicima akcija RUPV nad kojima je evidentiran neki teret, biće zadržana na CDA računu za preuzimanje do dostave adekvatnog pravnog akta od strane nadležnog organa.

 

Centralna Depozitarna Agencija a.d.

Kontakt telefon: 020-231-753

Novaka Miloševa bb, Podgorica

 www.cda.me​

Veza na dokument

 

Datum

16.7.2018

Prilozi

WEB1\Administrator je kreirao u 16.7.2018 8:26
WEB1\Administrator je poslednji put izmenio u 16.7.2018 8:26
© 2011 Centralna Depozitarna Agencija Crne Gore