Crnogorski  English 
Skip Navigation LinksCKDD A.D. Podgorica > Crnogorski

Obavještenja : Poziv za izbor revizora za 2020 godinu

Naslov

Poziv za izbor revizora za 2020 godinu

Tekst

Centralno klirinško depozitarno društvo AD Podgorica

Podgorica

 Centralno klirinško depozitarno društvo AD, Podgorica, objavljuje :

 

                                                                                        P  O  Z  I  V

 

za izbor najpovoljnije ponude – revizorske kuće koja će obaviti reviziju finansijskih iskaza Centralnog  klirinško depozitarnog društva AD za 2020.godinu


1. Podaci o naručiocu

Naručilac: Centralno klirinško depozitarno društvo AD

Kontakt osoba:             Blagojević Tatjana

Adresa:     Svetlane Kane Radević b.b.

Poštanski broj:              81000

Grad:        Podgorica

Identifikacioni broj:        02320924

Telefon:    020 230 055

Faks:                             020 230 053

Elektronska pošta (e-mail): info@ckdd.me

Internet stranica (web): www.ckdd.me

2. Predmet

Predmet ovog javnog poziva je izbor revizorske kuće, koja ispunjava sve uslove predviđene zakonom i drugim propisima za obavljanje poslova revizije. Predmet revizije su finansijski iskazi Centralnog  klirinško depozitarnog društva za 2020.godinu. Reviziju treba završiti, u skladu sa propisima koji važe u Crnoj Gori i međunarodnim standardima revizije i konačan izvještaj o reviziji dostaviti, najkasnije do 20.03.2021.godine.

3. Uslovi i podobnost ponuđača

Svaki ponuđač, u postupku nadmetanja, treba dostaviti: podatke o kvalifikacijama lica koja će biti angažovana na poslovima revizije, sa odgovarajućim ovlašćenjima i licencama; reference ponuđača; cijenu izraženu u € (sa uračunatim PDV-om); rok završetka posla.

4. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najpovoljnija ponuda sa slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:

1)  ponuđena cijena                                       broj bodova   0 - 40    %

2)  iskustvo u reviziji finansijskih institucija      broj bodova    0 - 40    %

3)  rok završetka                                           broj bodova    0 - 20    %


5. Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda

Ponude se dostavljaju neposrednom predajom Centralnom klirinško depozitarnom društvu AD, ul. Svetlane Kane Radević bb, 81000 Podgorica, kabinet direktora. Ponude se mogu podnijeti na naznačenu adresu, najkasnije do 23.03.2020.g. do 14 časova.

6. Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Centralno klirinško depozitarno društvo a.d., ul.Svetlane Kane Radević b.b., 81000 Podgorica, sala za sastanke, dana 23.03.2020.g. u 14:30 časova.

7. Rok za donošenje odluke o dodjeli ugovora

Krajnji rok u kome će naručilac donijeti odluku o izboru najpovoljnije ponude je 30.04.2020.godine.

8. Kontakt osoba

Tatjana Blagojević; tel: 020 230 055; e- mail: info@ckdd.me

Veza na dokument

 

Datum

12.3.2020

Prilozi

WEB1\Administrator je kreirao u 12.3.2020 10:38
WEB1\Administrator je poslednji put izmenio u 12.3.2020 10:42
© 2011 Centralno Klirinško Depozitarno Društvo a.d.