Navigate Up
Sign In
Crnogorski  English 

Issuers

Emitenti - usluge

Agencija pruža sledeće usluge Članovima Emitentima u okviru Usluga Registra:
 
· otvaranje Računa Emisije na kojem se vodi ukupan broj akcija te emisije kao i praćenje istorijata emitovanja pojedinih serija iste emisije;
· otvaranje Računa HOV Emitenta za vođenje sopstvenih akcija emitovanih od strane tog Emitenta koje je on otkupio na Berzi;
· otvaranje jednog ili više Individualnih Računa HOV za vođenje Vlasničkih pozicija Stvarnih Vlasnika;
· vođenje Vlasničkih Pozicija na Individualnim Računima HOV;
· upis promjena na Vlasničkim Pozicijama koje su posledica postupka saldiranja tržišnih transakcija;
· upis promjena na Vlasničkim Pozicijama koje su posledica Pravnog Prenosa (nasleđe, poklon, itd.);
· upis promjena podataka o Vlasnicima računa;
· vođenje podataka o istorijatu transakcija za sve promjene na Vlasničkim Pozicijama;
· upoređivanje i usklađivanje podataka upisanih u Centralni Registar sa onim koje je dostavio Član Emitent;
· dostavljanje redovnih izvještaja Članovima Emitentima o Vlasnicima računa i njihovim Vlasničkim Pozicijama na način i u rokovima određenim Uputstvima;
· dostava mjesečnog izvoda onim Vlasnicima računa koji su imali promjene na Vlasničkim Pozicijama tokom mjeseca;
· dostava godišnjeg izvještaja svim Vlasnicima računa bez obzira na aktivnosti tokom prethodnih 12 mjeseci;
· sprovođenje Korporativnih aktivnosti u skladu sa instrukcijama Člana Emitenta;
· dodjeljivanje određenog broja cifara Međunarodnog jedinstvenog identifikacionog broja (ISIN) HOV Člana Emitenta u skladu sa standardima koje određuje ANNA;
· druge usluge u skladu sa odredbama Pravila i Uputstava.
 
 
Word verzija Emitenti - usluge.
 
© 2011 Centralno Klirinško Depozitarno Društvo a.d.