Navigate Up
Sign In
Crnogorski  English 

About us

Naš cilj je razvoj efikasnog okvira koji omogućava pouzdane mehanizme registracije hartija od vrijednosti (HOV), kao i zaštitu vlasničkih prava akcionara i potencijalnih investitora.

Uspostavljenim mehanizmom kontrole investicionog toka u sklopu kliringa i saldiranja transakcija sa HOV, podstiče se investiranje u crnogorske kompanije i maksimizira korisnost za naše klijente i akcionare.

Imperativ je da se razvijemo u visoko profesionalnu, nepristrasnu i nezavisnu instituciju. Zakonitim i pouzdanim prenosom vlasništva nad HOV na najbolji način se obezbjeđuje zaštita članova i ostalih korisnika usluga.

 

Centralna Depozitarna Agencija (CDA) pruža podršku tržištu kapitala kao tehnički provajder usluga vođenja računa imalaca HOV, registovanja emitenata, emisija i vlasnika HOV, obrade netržišnih transakcija, kao i usluga kliringa i saldiranja tržišnih transakcija, sklopljenih na berzi.

 • CDA je osnovana 2000. godine.
 • CDA je profitno akcionarsko društvo.
 • Osnivači su: Ministarstvo finansija, Centralna banka Crne Gore, sedam poslovnih banaka i finansijska preduzeća.
 • Organi CDA su: Skupština, Odbor direktora, Izvršni direktor i sekretar društva.
 • CDA posluje u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti, pravilima i propisima Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore, svojim Statutom, unutrašnjim pravilima i procedurama koje je Odbor direktora usvojio, a Komisija za hartije od vrijednosti dala saglasnost.
 • U ovom trenutku, CDA vodi registre 400 kompanija i račune za više od 250.000 akcionara.
 • Centralna Depozitarna Agencija se sastoji od dva odjela: Centralnog Registra i Depozitarija za kliring i saldiranje.
 • Centralni Registar pruža usluge emitentima hartija od vrijednosti i vlasnicima hartija od vrijednosti.
 • Depozitarij za kliring i saldiranje pruža usluge kliringa i saldiranja berzanskih transakcija po principu:
  • »Delivery vs. Payment«, odnosno isporuka naspram plaćanja, (novac prodavcu i hartije od vrijednosti kupcu prenose se istovremeno, čime se eliminiše glavni rizik saldiranja);
  • »trade for trade« saldiranje (TFT), odnosno trgovina za trgovinu - svaka se trgovina saldira pojedinačno po bruto principu (BIS Model 1) i »continious trade settlement« (CNS) saldiranje uz korišćenje Garantnog fonda - vrši se netiranje novčanih obaveza dok se HOV dostavljaju po bruto principu (BIS Model 2);
  • T+2 ciklus saldiranja (saldiranje u ciklusima drugog dana nakon trgovanja).
 • Depozitarij za kliring i saldiranje pruža usluge ovlašćenim učesnicima na tržištu - brokerima, dilerima, kastodi učesnicima, Depozitarima i berzama.

 

 


 

© 2011 Centralno Klirinško Depozitarno Društvo a.d.